Şirketlerin orta ve uzun vadeli stratejik planları Kurumların orta ve uzun vadeli stratejik planları doğrultusunda tespit edilen hedeflere ulaşabilmeleri için insan kaynaklarına yapılan eğitim yatırımları, işletmelere rekabet üstünlüğü sağlayacak kilit faktörlerin başında gelmektedir.
Mim Akademi, sektörde uzun zamandır yönetim sistemleri konusunda verdiği kaliteli hizmetiyle haklı bir yer edinmiştir.

Mim Akademinin vizyonu bir gelişim okulu olmaktır. Bu anlamda yıllardır sahip olduğu bilgi ve deneyimi, sağlam ve tecrübeli eğitmenlerle birleştirerek, eğitim hizmetlerini yürütmektedir.
Mim Akademi, eğitim hizmetleri kapsamında sunduğu programları; kişisel gelişim programları, yönetim becerileri geliştirme programları, insan kaynakları eğitim programları, satış ve pazarlama eğitim programları, kalite yönetim sistemleri eğitim programları, eğitim kurumlarına yönelik programlar ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik programlar adı altında yürütmektedir.
Tüm programlarımız yerel ve uluslar arası tecrübelerimiz sonucunda oluşturulmuş ortak bilgi ve birikime dayanan, doğruluğu kanıtlanmış ve yayınlanmış metotlarla standartlara uygun olarak geliştirilmiştir. Bu sebeple, katılımcıların program konularını ne ölçüde anladığını en iyi şekilde değerlendirebilmek ve maksimum fayda temin etmek için üst düzey eğitim yöntem ve teknikleri kullanmaktayız.
Eğitim programlarımızın yanı sıra yürüttüğümüz diğer eğitim projelerimizde de, güncel gelişmelerin ve eğitim teknolojilerinin, kendi kurumlarına fayda sağlayacak bilgi ve tecrübelerin sizler tarafından en etkin şekilde kullanılabilmesi hedeflenmektedir. Bu anlamda, eğitim hizmetleri yanında, eğitim ihtiyaç analizi, projelendirme,  dökümantasyon, eğitimci desteği, eğitimci seçme ve işe alma, kurum içi eğitimci yetiştirme, kuruma uygun ölçme-değerlendirme araçları geliştirme gibi eğitim outsourcing hizmetleri sunmaktayız.
Ekibimiz ve çalışma yöntemlerimizdeki kaliteyi daima muhafaza eden ve her gün daha ileri götürmeyi hedefleyen Mim Akademi, beklentilerinizi en istenir şekilde gerçekleştirmek üzere çalışmalarını Mim Akademi disiplini ve titizliğiyle sürdürmektedir.

Eğitim yaklaşımımız
•    İhtiyaç Belirleme,
•    İhtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaya yönelik, kurumsal ve çözüm odaklı yaklaşımlar sunma,
•    Proaktif çalışmak, hızlı ve etkin hizmet sunma,
•    Geri Dönüşünü Kontrol Etme Eğitim öncesi ve sonrasında ilgili konuda yaptığı ölçme-değerlendirme çalışmalarıyla raporlama,
•    Eğitim sonrasında takip;  şeklinde özetlenebilir.

Eğitim Danışmanlığı Hizmetleri
A.    Eğitim Proje Geliştirme ve Uygulama Hizmeti (Firmaya Özel In-House Programlar)
a.    Eğitim İhtiyaç Analizi
b.    Eğitimin Oluşturulması (Projelendirme)
c.    Proje Süreci (Uygulama)
d.    İzleme ve Değerlendirme
e.    Raporlama
B.    Eğitim Outsourcing Hizmetleri
a.    Dökümantasyon
b.    Eğitimci Desteği
c.    Eğitimci Seçme ve İşe Alma Danışmanlığı
d.    Kurum İçi Eğitimci Yetiştirme

1.1    EĞİTİM PROJE GELİŞTİRME VE UYGULAMA HİZMETİ (FİRMAYA ÖZEL IN-HOUSE PROGRAMLAR)
Mim Akademi olarak eğitim uygulamalarının etkili ve verimli olmasının yolunun, eğitim projelerinin kurum ihtiyaç ve beklentilerini karşılamasından geçtiğine inanmaktayız. Bu sebeple de kurumlara özel eğitim projeleri geliştirerek, firmalara özel kurum içi programlar yürütme hizmetini müşterilerimize sunmaktayız. Bu süreçlerdeki ustalığımız ve uzmanlığımız, konusunda yetkin uzmanlarla çalışmamız ve en son teknolojileri tercih etmemizdendir.
Uygulanacak olan eğitim projesinin, etkin ve verimli olabilmesi projenin, yürütüleceği kuruma uygun olmasıyla doğru orantılıdır. Bu sebeple projenin, kurumsal ihtiyaçlar temelinde yapılandırılması gereklidir. Tüm bunlara ek olarak; uygulamaların sürekli olarak ölçülebilmesi, performans kriterlerinin değerlendirilebilmesi ve tüm süreçlerin şeffaf bir şekilde yürütülmesi de önem taşımaktadır. Ancak böyle bir proje gerçek bir başarıya ulaşabilir.
Projenin, uygulanacak olan kurumla uyumlu olmasının temel şartı, organizasyonun işleyişi, örgüt yapısı, hizmet süreçleri, personel yapısı ve nitelikleri ile paralel olmasıyla doğru orantılıdır. Aksi takdirde söz konusu projenin kurumsal olması düşünülemez.
Mim Akademi “eğitim proje geliştirme ve kurum içi eğitim uygulamaları” hizmetinde aşağıdaki ana hususlarda uygulamalarını yürütmektedir:
i.    Kapsamlı Eğitim İhtiyaç Analizi (EİA)
ii.    Eğitim Planlama ve Organizasyon (EPO)
iii.    Proje Süreçleme (Projenin Uygulanması)
iv.    İzleme ve Değerlendirme
v.    Kapsamlı Değerlendirme ve Raporlama

1.1.1    Kapsamlı Eğitim İhtiyaç Analizi (EİA)
Eğitim ihtiyaç analizi, standart eğitimlerin haricinde, firmaya özel eğitim projelerinin uygulanması noktasında bir temel çalışmadır. Ayrıca kurumların iç eğitim ihtiyaçlarının tespit edilerek üst yönetime raporlanması gibi süreçleri de kapsar.
Eğitim ihtiyacının doğru ve kapsamlı şekilde tespit edilmesi hiç şüphesiz bir eğitim projesinin en önemli ayağıdır. Nitekim eğitim ihtiyacının belirlenmesi, in-house eğitim uygulamaları için bir zemin oluşturacaktır. Ayrıca uygulamaların kuruma uygun olmasını, daha etkili ve verimli sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır.
Eğitim İhtiyaç Analizi (EİA) organizasyonunuzun amaç, ihtiyaç ve bütçesine uygun bir özelleştirilmiş araştırma programı ile süreçlendirilmektedir. Süreç içerisinde firmamıza özel çeşitli araçlar ve yöntemler kullanılmakta, en güncel teknolojiler kullanılmakta ve böylece ihtiyacın en üst düzeyde tespit edilmesi sağlanmaktadır.
Araştırmanın sonunda; elde edilen bulgular ve kurumun ihtiyaç duyduğu faydayı temin etmeye yardımcı olacak tavsiyeleri içeren geniş kapsamlı bir rapor sunulmaktadır.
Araştırma; kaynaklar, iletişim, takım oluşumları, iş sağlığı ve güvenliği, kalite yönetimi, marka yönetimi,  insan kaynakları, psikolojik destek ihtiyacı gibi çeşitli konuları kapsayabilmektedir.

1.1.2    Eğitim Planlama ve Organizasyon (EPO)
Projenin birinci kısmını oluşturan ihtiyaç analizlerinden elde edilecek olan verilere göre eğitimlerin konu başlıklarının, içeriklerinin, uygun eğitmenlerin belirlenmesi, uygun zaman ve mekânın tespiti gibi hususlarla, eğitimlerin belirlenen zamanlarda uygulanması gibi hususlar bu hizmetin ana unsurlarını oluşturmaktadır.
Planlama Süreci
•    Hedeflerin Belirlenmesi
•    Konu İçeriklerinin Belirlenmesi
•    Katılımcıların Seçilmesi
•    Zaman Planlama
•    Uygun Mekân ve Tesislerin Seçilmesi
•    Uzmanların Seçilmesi
•    Eğitim Materyallerinin Seçilip Hazırlanması
•    Taslak Planın Yazılması
•    Planın Onaylanması ve Üst Yönetime Sunulması

1.1.3    Proje Süreçleme (Projenin Yürütülmesi)
Bu aşamada proje ihtiyaçlarına uygun olarak planlanmış olan eğitimlerin organize edilmesi ve yürütülmesi hizmetleri gerçekleştirilmektedir.
Mim Akademi, kurumsal eğitim projeleri geliştirme ve yürütme hizmetlerinde, ihitiyacın doğru tespit edilmesi, sürecin iyi planlanması gibi hususlara büyük önem vermekte; en az planlama kadar uygulamanın da çok önemli olduğuna inanmaktadır. Uygulama aşamasında konusunda yetkin uzmanlarla çalışmak, uygulamaların sonunda muhakkak performans ölçümlemeleri yapmak ve kendini sürekli geliştirmek Mim Akademinin en önemli prensibidir.

1.1.4    İzleme ve Değerlendirme
Uygulanan eğitimlerin sonuçlarının ölçülmesi, ara değerlendirmeler yapılması ve raporlanması süreçleri bu hizmet kapsamında yürütülmektedir.

1.1.5    Kapsamlı Değerlendirme ve Raporlama
Mim Akademi, in-house uygulamalarda sonuç ve raporlamanın, projenin çok önemli bir kısmını oluşturduğuna inanmakta ve yaptığı eğitim projelerinde kapsamlı bir raporlama yapılmasına ve yönetime sunulmasına ayrı bir önem vermektedir.

EKİBİMİZ

-    Uluslararası ve ulusal eğitim merkezlerinde, üniversitelerde veya mesleki eğitim kuruluşlarında eğitim görmüş;
–    Eğitim ihtiyaç analizleri, eğitim verme ve değerlendirme konusunda bilgi ve tecrübeye sahip;
–    Eğitim taleplerinize çeşitli açılardan yaklaşabilecek bilgi ve deneyime sahip;
–    Alanında uzman ve bu hizmetleri profesyonel kimlikte sunabilecek yetkinlikte uzmanlardan oluşmaktadır.

NEDEN MİM AKADEMİ

Mim Akademi kendisine misyon olarak, kurumların ve bireylerin gelişimine katkıda bulunmayı ve buna eşlik etmeyi belirlemiştir. Bu sebeple;
–    Hazırladığımız eğitim programları konunun uzmanları tarafından ve standartlara uygun olarak hazırlanan yoğun bir bilgi birikimine dayanır;
–    Üstlendiğimiz eğitimler, öne çalışmalar ve teşhis süreçleri ile kurumunuza özgü olarak geliştirilebilir;
–    Yürüttüğümüz çalışmaların güvenilirliği ve memnuniyet düzeyi, çalışmalar sonrasında yapılan değerlendirmeler ile takip edilir ve raporlanır.
–    En önemlisi, yürüttüğümüz eğitim hizmetleri ve projeler, katılımcıların bireysel gelişimini artırmaya yönelik fayda ürettiği gibi, şirketlerin kalitelerini artırmaya yönelik bütünsel bir yarar sağlar.

EĞİTİM MERKEZİ
Firmalara özel eğitimler ve bireysel katılıma açık seminerler İstanbul Ümraniye’deki Eğitim Merkezimizde yürütülebilmektedir.
15 kişilik eğitim ve toplantı odamız, eğitim ekipmanları (flipchart, whiteboard, barkovizyon, fotokopi vb.) ile eğitim programlarının ve toplantıların yürütüldüğü ve talep halinde müşterilerin kullanımına sunulan çağdaş bir mekân olarak tasarlanmıştır.

Sektörümüzde Kullanılan Bazı Tanımlar

In-house: Kuruma özel olarak düzenlenen ve aynı anda birden fazla katılımcının faydalandığı eğitimler
Open Course : Farklı kuruluşlardan kişilerin katılımıyla gerçekleştirilen eğitimler – Genel katılıma açık eğitimler
Tailor Made : Kuruluşun ihtiyaçlarına yönelik tasarlanmış ve sadece o kuruluşa özgü eğitim çözümleri
Outsource : Bir departmanın hizmetlerinin tamamının veya belirli fonksiyonlarının dışarıdan bir kuruluşça sağlanması
Seminer : Bir konu ile ilgili bilgi vermek ve bu bilgiler üzerinde tartışmak amacıyla birkaç yetkilinin yönetimi altında düzenlenen toplantı
Eğitim : Belli bir bilim dalı veya sanat kolunda yetiştirme, geliştirme ve eğitme işi
Konferans : Topluluğa bir konuda bilgi vermek amacıyla yapılan konuşma
Sertifika : Kişinin bilgi gerektiren herhangi bir konuda niteliğini gösteren belge
Danışman : Bilgi ve düşüncesi alınmak için kendisine danışılan görevli kimse, müşavir
Koç (Coach) : “COACH” kelimesi dilimize İngilizce’den girmiştir. Türkçe’de tam karşılığı olmamakla birlikte antrenör anlamına gelmektedir.
Coach iş “oyun”unun inceliklerini öğrenebilmeniz için sizlere deneyim ve birikimlerini aktaran kişidir.
Kurumsal Yönetişim: İdari, ekonomik, politik otoritenin ortak kullanımı.