Koçluk Nedir?

Koçluk: eğitimli koçların insanlara geçmişlerinin üstesinden gelmek yerine, geleceklerini planlamaları için yardım sağladıkları, güçlü bir ilişki kurma yöntemidir. Bu karşılıklı ilişkide koçlar insanlara hayatlarının tüm yönlerinde vizyon ve hedefler oluşturmak ve bu hedeflere ulaşmak için çok yönlü stratejiler geliştirmek üzere yardım sunarlar. Koçluk; gereken destek, sorumluluk bilinci ve koşulsuz sunulacak olumlu ilgi sağlandığı takdirde her bir danışanın kendi sonuçlarına ulaşabilecek kişisel güç ve zekâya sahip olduğu tezine dayanmaktadır. Felsefe itibariyle sokratik felsefeyi kendisine ilham alan koçluk, günümüzde hemen hemen bütün büyük firmaların vazgeçilmez tercihi olmuştur.

Koçlukla ilgili vurgulanması gereken en önemli husus, koçluğun danışandaki davranış bozukluğunu tedavi etmeye yönelik bir psikolojik danışma veya terapi süreci olmayışıdır.  Aksine koçluk normal insanlara yapılır. Amaç, koçluk tekniklerini kullanarak, kişinin tıkanmışlığını aşmasını sağlamak veya kişinin ihtiyaç duyduğu konularda çözüm için kendisinde var olanları en verimli şekilde kullanmasını ve başarıya ulaşmasını sağlamaktır. Yine koçluk, asla muhataplarına akıl vermeyi tasvip etmemektedir. Burada temel felsefe, kişinin kendi gerçeğini keşfetmesidir. Koçun görevi buna yardım etmektir. Bu sebepledir ki koçluk desteği almak tüm dünyada bir prestij olarak algılanmaktadır.

Tüm bunlara ek olarak ülkemizde bugün koçluk aynı zamanda resmi bir meslek olarak da kabul edilmektedir. T.C. Mesleki Yeterlilik Kurumunun 22/5/2013 tarihli ve 2013/41 sayılı kararıyla 29/6/2013 – 28692 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Ulusal Meslek Standardında”, Koçluk mesleği, 13UMS0318-6 referans numarasıyla resmi olarak meslek olarak tanımlanmış bulunmaktadır.

KOÇLUK SÜRECİ NEDİR? KOÇLAR NE YAPARLAR?

Koçluk süreci, geliştirilmek istenen bir durumu, bir uygulamayı veya bir davranışı ele alır. Mesela, sağlığı bozuk bir yönetici stresle başa çıkmak için yardım isteyebilir, bir yönetici kurumundaki aksaklıklar noktasında yeniden yapılandırma süreci konusunda yardım isteyebilir veya yönetim becerilerini geliştirmek isteyebilir. Yine kurumda çalışan departmanların performansının maksimuma çıkması, kurum içi iletişimin sağlanması, kurum misyonuyla çalışanların misyonunun eşitlenmesi, biz bilincinin oluşturulması vb. birçok konu koçluğun alanına girmektedir. Ancak burada koçluğun birden çok türü olduğunu bilmek gereklidir. Bunlar ise genel olarak, bireysel koçluk ve kurumsal koçluk olarak iki ana grupta toplanabilir.

Yeteneklerin var olması performans için yeterli değildir. Yetenekleri uygun şekilde kullanmak bireyin problemleriyle başa çıkması noktasında motive olmak için önemlidir. Koçun burada görevi, kişinin veya kurumun; var olan potansiyellerinin farkında değilse fark etmesini sağlamak ve mevcut potansiyellerin harekete geçirilmesini temin etmektir.

BUGÜN İŞLETMELER NEDEN KOÇLARA İHTİYAÇ DUYARLAR?

İş dünyası, gelişim ihtiyacı içinde olan bir profesyonele hem sistematik bir yapı hem de bir ‘yol arkadaşlığı’ sunan “koçluk” kavramının önemini her geçen gün daha iyi kavramaktadır. Hatta koçluk, son zamanlarda siyasilerin de ilgilendiği ve yardım aldığı bir alan olmuştur. Bunun en güzel örneği ise son dönem dünya liderleridir.

Yönetici koçluğu sürecinin amacı, işletme içinde bir sorumluya veya ekibe eşlik edilmesi, değişim çerçevesinde performans geliştirecek araçların getirilmesidir. Amacı, bireyin veya ekibin yetenek, stil ve sinerjiye bağlı potansiyellerini harekete geçirmektir. Eğitim, yönetim, kişisel gelişim, oryantasyon, durum analizi, davranış geliştirme, sistemli değişim gibi pek çok konu koçluk dâhilindedir. Koçun görevi, yöneticiye ve ekibine yapısal değişikliklere uyum sağlamaları için eşlik etmektir. Aynı zamanda  yöneticiye, değişim ve gelişim yolculuğunda eşlik etmek, stratejik eylem planlarını çıkararak bunların uygulanmasına yardımcı olmaktır.

Özetle, bugün işletme yapılarındaki karmaşıklığın yöneticilere yeni roller getirdiği bir dönemde; bu durumun oluşturduğu performans düşüklüğü ve kişisel sorunları minimize etmek noktasında; kurumun performansını doğrudan etkileyen yöneticilerin bireysel anlamda desteklenmelerini amaçlayan yönetici koçluğu çalışmaları sayesinde hem yöneticinin performansı artmakta hem de kurumun, bireysel etkenlerin açtığı maliyetlerden kurtulması sağlanmaktadır.